Skip to content

MEETINSTRUMENTEN

Meten om vooruit te gaan

Agronomische meetinstrumenten

Er bestaan verschillende instrumenten om de agro-ecologische transitie te meten, waarvan sommige echte agronomische kompassen zijn die worden gebruikt door duizenden boeren, tientallen coöperaties, bedrijven en financieringsinstanties om agro-ecologische sectoren te structureren en de transitie te financieren. Deze instrumenten zijn ontwikkeld als een benadering van vooruitgang en bieden belanghebbenden een referentiekader om de transitie in landbouwpraktijken in gang te zetten, ze te stimuleren en hun waarde te vergroten.

Agro-ecologische diagnose

Dankzij de verzamelde gegevens kunnen boeren een verbeteringsaanpak toepassen die is afgestemd op hun gewassen/vee, de specifieke kenmerken van hun bedrijf en hun geografisch gebied. Ontworpen als een agronomisch kompas, is het uitvoeren van een agro-ecologische diagnose van je bedrijf een aanvulling op elk ander referentiesysteem of etiketteringsproces, en stelt het je in staat om snel en objectief de agro-ecologische praktijken op je bedrijf te meten en veranderingen op te volgen.

Meetinstrumenten

Er zijn een aantal tools ontwikkeld door private en publieke spelers.  Sommige beoordelen de duurzaamheid van boerderijen of, meer specifiek, hun impact op het milieu. In de regeneratieve landbouw richten veel tools zich op het beoordelen van de agronomische praktijken van een boerderij, in het bijzonder bodemregeneratie, en sommige worden gebruikt om een keten te 'certificeren' of de reductie of vastlegging van koolstofemissies te beoordelen. Andere tools, waarvan er minder zijn, beoordelen boerderijen systematisch, rekening houdend met alle componenten van agro-ecologie.

Binnen het Huis voor AgroEcologie vonden we het belangrijk om onze analyse van de meeste tools te delen, zodat we de betrokken partijen konden informeren over hun bestaan.
Elk van deze tools heeft zijn eigen bestaansreden, gezien de complementariteit, de verschillen in methodes, de mate van complexiteit van het gebruik, de gebruiker, het doelpubliek, de nauwkeurigheid, het kwalitatieve of kwantitatieve aspect van de resultaten, de mate van autonomie, of zelfs het rekening houden met de 13 principes van agroecologie die in 2019 werden gedefinieerd in het oprichtingsdocument van de HLPE, de deskundigengroep op hoog niveau van het Wetenschappelijk Comité voor Voedselzekerheid van de FAO.

 

Klik op de onderstaande PDF voor meer informatie over elke tool.

l’Indice de Régénération est le fruit d’une collaboration scientifique et de terrain.

Regeneratie-index (RI)

OASIS peut être utilisé pour aider les agriculteurs à évaluer leurs progrès grâce à des évaluations annuelles. Il peut également être utile à d’autres parties prenantes telles que les décideurs, les conseillers, les chercheurs, les étudiants et les citoyens. Il peut être utilisé pour cartographier l’état de développement des pratiques agroécologiques dans une zone géographique et collecter des données statistiques.

OASIS – Origineel indicatorsysteem voor agro-ecologisch onderzoek

DECiDE permet d’évaluer l’empreinte carbone, les émissions d’ammoniac et la consommation énergétique d’une exploitation agricole et de les rapporter par unité de production ou par hectare.
Binnen het Klimrek-project (Vlaio-LA, 2019-2023) werkten ILVO, Boerenbond en VITO klimaattrajecten uit voor melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. I

RAC – Certificaat Regeneratieve Landbouw

Vegaplan : Duurzaamheidsmonitor

FSA: Farm Sustainability Assessment & SAI Regenerative framework

FAO Outil pour l'Évaluation des Performances de l’Agroécologie (TAPE)

TAPE – Tool for Agroecology Performance Evaluation